Xuetao Villa Hangzhou

Interior design
House: 800 Mq

003